Rozwój miejskiej sieci ciepłowniczej w Gdyni

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni Sp. z o.o. działające w branży ciepłowniczej od 55-lat, sukcesywnie rozbudowuje miejską sieć ciepłowniczą.


W ramach projektów unijnych „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” złożone zostały w roku 2016, wnioski o dofinansowanie dla inwestycji objętych programami:

  •  „ Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu” – działanie 1.5 – Ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację lokalnych węglowych źródeł ciepła i budowę wysokosprawnej sieci ciepłowniczej od ul. Stryjskiej w kierunku Placu Górnośląskiego w Gdyni
  •  „ Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji”- działanie 1.6.2 – Rozbudowa sieci ciepłowniczej z wysokosprawnej kogeneracji w Gdyni Południe, w obrębie dzielnic Orłowo i Mały Kack

Inwestycje zgodne są ze strategią Miasta Gdyni zmierzającą do poprawy środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji czynników szkodliwych oraz propagowanie rozwiązań infrastrukturalnych korzystnych dla zrównoważonego rozwoju miast.

Budowa magistrali ciepłowniczej realizowana jest przez OPEC przy udziale funduszy unijnych. Podłączenie obiektów mieszkalnych i usługowych do gdyńskiego systemu ciepłowniczego przewidywane jest na rok 2018. Obecnie wystawiamy bezpłatne warunki techniczne na podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej w Gdyni oraz określamy możliwości dofinansowania inwestycji.


Szczegółowych informacji udziela Dział Marketingu OPEC: tel:58 62 73 930

e-mail: marketing@opecgdy.com.pl